նախահաշիվ բյուջետային հիմնարկի պահպանման ծախսերի 01,2017թ-01 հունվար2018թ